Monthly Archive: February 2020

ติดทองเปลว

การติดทองเปลวบนชิ้นบนงาน by designdeedee

การติดทองลงบนเนื้องานจริงนั้นได้มีการทำอย่างแพร่หลายมานานแล้ว วันนี้จะมาลองนำเสนอการติดทองเปลวบนชิ้นงานอะไรก็ได้ แต่ที่ทำนั้นลองทำบนกระดาษที่ พริ้นออกจากร้าน inkjet ทั่วไป เพื่อให้งานลักษณะ digital printing ดูเป็นงาน...