Tagged: history of art

อิทธิพลของงานศิลป์สุู่งานวงการออกแบบ

การศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์นั้นจำมากเป็นสำหรับศาสตร์และศิลป์งานออกแบบ ในเมื่อเราทำงานทางด้านศิลปะและก็ควรที่จะไคว้คว้าหาความรู้ในด้านประวัติศิลป์บ้างเพื่อให้รุ้ถึงรากเง้าของศิลปะ และพัฒนาการต่างๆของศิลปะในแต่ละยุคแต่ละสมัย ซึ่งมีกระบวนการคิดนั้นแตกต่างกันมาก ส่วนมากศิลปินต่างๆจะเป็นต้นแบบ บุกเบิก ผู้นำทางงานศิลปะ ทั้งเรื่องสี เทคนิค กระบวนการคิดต่างๆ...